Condicions Generals

AQUEST LLOC WEB ESTÀ RESERVAT EXCLUSIVAMENT A PERSONES MAJORS D'EDAT

AQUESTES CONDICIONS ESTAN ESCRITES EN IDIOMA CASTELLÀ

 Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL responsable del lloc web www.trescairesonline.es , d'ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic ( LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions dús.

L'accés i ús de la pàgina web trescairesonline.es així com la contractació de productes i/o serveis es regirà i quedarà subjecte a les següents condicions generals. La utilització de la pàgina web titularitat de Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL suposa l'acceptació plena per l'Usuari de totes les Condicions Generals d'Accés i Ús vigents en cada moment en què l'Usuari hi accedeixi. Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Denominació social: Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL 

Nom comercial: trescairesonline.es CIF: B07814940 

Domicili: Mar mediterrània, 48 07180 Santa Ponça, 

Mallorca, Balears, Espanya e-mail: ventasonline@trescaires.com

Telèfon: 971699017

Registre Mercantil de Mallorca, Foli 43, tom 1429,full PM-25359

2. OBJECTE

A través del Lloc Web, APP o qualsevol altre mitjà, us oferim als Usuaris la possibilitat d'accedir a la informació sobre els nostres serveis, així com l'adquisició de productes. 

3. CONDICIONS D'ÚS

Acceptació de condicions ús i contractació 

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable. En cas de no estar-hi d'acord, l'usuari ha d'abandonar immediatament el lloc web sense utilitzar-lo.

L'usuari cada cop que accedeixi al lloc web, ha de llegir atentament les condicions generals, ja que aquestes condicions generals poden patir modificacions i per mitjà de l'acceptació de les presents condicions, l'usuari manifesta:

Que ha llegit, entén i comprèn allò aquí exposat.           

Que és una persona gran dedat i amb ledat legal suficient per a la compra de begudes

alcohòliques d'acord amb la legislació del país de la seva residència i amb prou capacitat 

per contractar algun producte i/o servei.

Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc www.trescairesonline.es , de la qual és titular, de les condicions d'accés i ús de la mateixa, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web de Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL

4.ACCÉS AL LLOC WEB

L'accés al lloc web és gratuït, llevat del cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'Usuari.

Atès que els continguts i serveis del Lloc Web versen entre altres productes, sobre begudes alcohòliques, l'accés només està permès als majors d'edat d'acord amb el que preveu la normativa del seu estat de residència. Si us plau, si ets menor abandona immediatament el Lloc Web.

 5. NECESSITAT DE REGISTRE

Per accedir al Lloc web i accedir als continguts no cal el registre de l'Usuari. 

Això no obstant, la utilització de determinats serveis i continguts podrà estar condicionada al registre previ de l'Usuari.

Les dades introduïdes per l'Usuari han de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. 

L'Usuari haurà de procedir al registre indicant el seu nom complet, adreça de correu electrònic, una contrasenya d'accés i la data de naixement, així com l'acceptació de política de privadesa i tractament de dades personals, marcant la casella de verificació. Un cop completat el registre, s'enviarà un missatge al compte de correu designat per informar que hi disposa d'accés.

Quan l'Usuari està registrat correctament al Lloc Web pot en tot moment accedir a “El meu compte”. A través de “El meu compte” l'Usuari pot modificar les seves dades personals, així com les dades relacionades amb l'enviament de comandes. 

A l'apartat de “El meu compte” l'Usuari també pot visualitzar els cupons de descompte de què disposi, descarregar les factures de les comandes realitzades, consultar factures d'abonament i consultar les alertes establertes.

 L'Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua del mateix. A aquest efecte, l'accés a àrees restringides i/o l'ús dels serveis i continguts realitzat sota la contrasenya d'un Usuari registrat es reputaran realitzats per aquest Usuari registrat, que en tot cas respondrà d'aquest accés i ús.

En registrar-se a la nostra plataforma, adquireix la condició d'usuari, client o contacte comercial de Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL, per la qual cosa, com s'indica a la nostra Política de Privadesa, la nostra firma s'empara en l'interès legítim establert al Reglament Europeu de Protecció de Dades ia la Llei de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic per realitzar l'enviament de comunicacions comercials electròniques. En aquests correus se us facilitarà l'opció d'exercir els vostres drets. Preguem llegiu la nostra Política de Privadesa.

 6. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Quan per a l'accés a determinats continguts o servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L'empresa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la secció de Política de Privadesa.  

6.1 PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L'Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren a l'Espai Web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits a la pàgina, que són propietat exclusiva de l'empresa i /o de tercers, els qui tenen el dret exclusiu d'utilitzar-los en el trànsit econòmic. Per tot això, l'Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne l'empresa de qualsevol reclamació que es derivi de l'incompliment d'aquestes obligacions. En cap cas l'accés a l'Espai Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Aquestes Condicions Generals d'Ús de l'Espai Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de l'Espai Web i/o dels seus continguts diferents dels aquí previstos expressament. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l'empresa o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Espai, així com el mateix Espai en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L'empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic de l'Espai Web, els menús, els botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de l'Espai Web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització dels elements esmentats. El contingut disposat a l'Espai Web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, de cap manera ni de cap mitjà, llevat que es compti amb l'autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el copyright així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que pogués contenir els continguts. L'Usuari d'aquest Espai Web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que els pugui perjudicar, reservant-se en tot cas l'empresa l'exercici de tots els mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus drets legítims de propietat intel·lectual i industrial.

7. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'USUARI DE L'ESPAI WEB

L'Usuari es compromet a:

  1. Fer un ús adequat i lícit de l'Espai Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable a cada moment; (ii) les Condicions Generals d'Ús de l'Espai Web; (iii) la moral i els bons costums generalment acceptats i (iv) l'ordre públic.
  2. Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir a l'Espai Web.
  3. Facilitar informació veraç en emplenar amb les vostres dades de caràcter personal els formularis continguts a l'Espai Web ia mantenir-los actualitzats en tot moment de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari. L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a l'empresa oa tercers per la informació que faciliti.

No obstant el que estableix l'apartat anterior, l'Usuari també s'ha d'abstenir de:

  1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent de l'Espai Web i/o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d'Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
  2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de l'Espai Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
  3. Provocar danys als sistemes físics o lògics de l'Espai Web, dels seus proveïdors o de tercers.
  4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys als sistemes físics o lògics de l'empresa, proveïdors o de tercers.
  5. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de lempresa, tercers proveïdors i altres Usuaris.
  6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels drets corresponents o sigui legalment permès.
  7. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l'empresa o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que es pugui inserir en els continguts .
  8. Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, de els que es facin servir habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització de l'Espai web i/o dels continguts.
  9. En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que: • De qualsevol manera sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, als Tractats Internacionals ia la resta de la legislació vigent. • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic.• Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició. • Incorporeu, poseu a disposició o permeteu accedir a productes, elements, missatges i/o serveis de lictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor. • Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic. • Està protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a la societat oa tercers sense que hagi estat autoritzat l'ús que es pretengui realitzar. • Sigui contrari a l'honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones. • Constitueixi qualsevol tipus de publicitat. o programa que impedeixi el funcionament normal de l'Espai Web.

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts de l'Espai Web, se li proporcionés una contrasenya, s'obliga a fer-la servir de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, i es comprometrà a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l'accés als serveis i/o continguts esmentats per part de persones alienes. Igualment, s'obliga a notificar a la societat qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la contrasenya, com, a títol enunciatiu, el robatori, la pèrdua o l'accés no autoritzat, a fi de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, l'empresa quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut de la contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis de l'Espai Web per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en aquestes Condicions Generals d'Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que es puguin derivar d'aquest incompliment per a l'empresa.

8. RESPONSABILITATS

 Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l'usuari que es derivi de l'accés a la pàgina web o de l'ús d'informació o aplicacions contingudes.

Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d'informació o serveis continguts a la seva pàgina web, i es podran actualitzar, modificar o eliminar sense previ avís respectant, en qualsevol cas, les previsions legals de informació.

Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL no garanteix que els continguts de les Pàgines siguin aptes o disponibles fora d'Espanya. En cas que tot o part dels continguts de les Pàgines de Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL siguin considerats il·legals en països diferents d'Espanya, queda prohibit l'accés als mateixos i la seva utilització pels usuaris i, en el cas que aquest es produeixi, serà exclusivament sota la responsabilitat dels Usuaris, estant aquests obligats al compliment de les lleis nacionals daplicació.

No es garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes a la web que es puguin veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que es puguin adoptar com a conseqüència de l'accés als continguts o les informacions ofertes.

Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb l'Usuari, si es detecta que un ús del seu Espai Web, o de qualsevol dels serveis oferts en aquest, és contrari a les presents Condicions Generals d'Ús. ens fem responsables per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de lús de lEspai Web. Únicament serà responsable d'eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. En especial no serem responsables dels perjudicis que se'n poguessin derivar, entre d'altres, de:

  1. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l'empresa. 
  2. Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
  3. Abús indegut o inadequat de l'Espai Web.
  4. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per lús de versions no actualitzades del mateix. L'administrador de l'espai web es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present a l'Espai Web.

L'empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris d'espai web. Així mateix, queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i les informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, i aquests estan únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D'altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte dels serveis esmentats, podrà ser l'Usuari reclamat pels danys o perjudicis causats. Vostè mantindrà l'empresa indemne davant de qualsevol dany i perjudici que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús de l'Espai Web. Així mateix, vostè s'obliga a indemnitzar davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivin de l'ús per part seva de robots, spiders, crawlers o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament de l'Espai Web.

9. HIPERVINCLES

L'Usuari s'obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç o hipervincle, l'Espai Web, així com cap dels seus continguts, llevat d'autorització expressa i per escrit del responsable del fitxer.

L'Espai Web pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, per facilitar l'accés de l'Usuari a la informació d'empreses col·laboradores i/o patrocinadores. D'acord amb això, la societat no es responsabilitza del contingut dels Espais web esmentats, ni se situa en una posició de garant ni/o de part ofertant dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers .

Es concedeix a l'Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal de l'Espai Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els Espais web que incloguin enllaç al nostre Espai Web (i) no podran falsejar la seva relació ni afirmar que s'ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; (ii) no poden incloure continguts que es puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·lícits; (iii) no podran enllaçar a cap pàgina de l'Espai Web diferent de la pàgina principal; (iv) haurà d'enllaçar amb la pròpia adreça de l'Espai Web, sense permetre que l'Espai web que realitzi l'enllaç reprodueixi l'Espai Web com a part de la seva web o dins d'un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de l'Espai Web. L'empresa podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a l'Espai Web, després d'això haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

L'empresa no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres espais web que tinguin establerts enllaços amb destinació a l'espai web.

10. PROCÉS DE COMPRA

L'Usuari podrà fer la compra de productes. El procés de compra es basa en una cistella virtual, on l'Usuari pot afegir els productes que vulgui adquirir.

Per afegir productes a la cistella de la compra, un cop l'Usuari es troba a la pàgina del producte, heu de seleccionar la quantitat de productes i l'opció “Afegir a la cistella”. En tot moment l'usuari pot accedir i modificar el contingut de la cistella.

Un cop es trobin a la cistella de la compra tots els productes que vulgueu adquirir, l'Usuari podrà iniciar la tramitació de la comanda, seleccionant l'opció “Confirmar la compra”.

Si l'Usuari no està registrat o no s'ha registrat prèviament, tindrà dues opcions: accedir al vostre compte si el posseïu o introduir les vostres dades sense registrar-vos introduint adreça de facturació i d'enviament, haureu d'introduir les dades requerides per poder continuar amb el procés de tramitació de la comanda. En cas que l'usuari vulgui enviar o facturar a una adreça diferent de l'habitual, tindrà l'opció d'afegir adreces alternatives.

Seguidament, l'Usuari haurà de seleccionar un dels mètodes d'enviament que més s'ajusti amb les vostres necessitats, dins de les possibilitats que el Lloc Web proporciona en funció de l'adreça d'enviament i el país especificat. L'Usuari també tindrà l'opció d'incloure comentaris, requisits o informació addicional sobre la vostra comanda mitjançant un camp de text.

A continuació, l'Usuari després de seleccionar el mètode de pagament i acceptar els termes i condicions de la compra aquí exposats, marcant la casella de verificació, l'Usuari ha d'assegurar-se que els productes indicats a la pantalla són els que voleu adquirir i en aquest punt, també podreu consultar el preu total dels productes seleccionats i les despeses d'enviament generades en funció de l'adreça especificada. Així mateix, l'Usuari podrà visualitzar, si escau, les promocions aplicades a la comanda.

Finalment, per finalitzar la tramitació de la comanda, l'Usuari haurà de triar la forma de lliurament i fer clic al botó “Realitzar la compra”, seleccionar la forma de pagament i automàticament serà redirigit a la passarel·la de pagament corresponent. Un cop tramitat el pagament correctament, es tramitarà la comanda de forma automàtica, confirmant en pantalla la informació de la comanda i enviant un correu electrònic a l'Usuari confirmant l'operació i especificant les característiques del producte, preu, forma d'enviament seleccionada, data de contractació, número de comanda i data de lliurament. 

L'Usuari assumeix la responsabilitat de la introducció correcta i veraç de les dades de lliurament del producte, no assumint Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL cap responsabilitat en cas que el lliurament no es pugui fer per raó de la inexactitud o incorrecció dels dades.

 En el cas de pagament per transferència bancària, no podem assegurar que es mantindrà el preu del producte més enllà de 48H i estoc suficient,

 No es garanteix una disponibilitat total de tots els productes al moment de la compra independentment de la recepció del correu de confirmació de comanda. En cas que sigui impossible subministrar aquest producte es realitzarà, sempre que l'Usuari no vulgui un canvi del producte, una devolució íntegra de l'import del producte. En cas de devolució parcial o total, es farà en un període no superior als 14 dies naturals des de la data que es comunica aquesta petició de devolució per part de l'Usuari.

 11.PREU

 Els preus dels nostres productes s'expressen en euros i inclouen l'impost del valor afegit (IVA) corresponent segons el producte.

El preu expressat no inclou les despeses d'enviament que es puguin generar ja que les tarifes varien en funció de la destinació i el pes de la comanda final. 

 Les compres que hagin de ser lliurades dins del territori de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea estaran subjectes a IVA. No es faran enviaments a territoris d'Estats no membres de la Unió Europea, Canàries, Ceuta o Melilla.

Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL es reserva el dret de modificar els preus en tot moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment en què es registri la comanda.

12. DISPONIBILITAT DEL PRODUCTE

Les nostres ofertes i preus són vàlides mentre s'exposin al lloc web, i sempre en funció de les existències disponibles.

Ens reservem la possibilitat d´assignar un màxim d´ampolles de producte per client. Les assignacions es faran per rigorós ordre de recepció de comanda.

Normalment només oferim productes que tenim en estoc. Per als productes que no es trobin als nostres magatzems, les nostres ofertes són vàlides amb la condició que hi hagi disponibilitat per part dels nostres proveïdors. Dins aquest marc, es facilitaran indicacions sobre la disponibilitat dels productes en el moment en què es processi cada comanda.

En el cas que el producte no estigui disponible després del processament d'una comanda, s'informarà el comprador per correu electrònic o per telèfon del lliurament de només una part de la comanda i pot acceptar o cancel·lar la comanda. En qualsevol cas, el client rebrà la devolució de limport parcial o complet en un termini màxim de 72h.

13. FORMES DE PAGAMENT

Les formes de pagament disponibles al Lloc Web són les següents:

1. Pagament mitjançant targeta de dèbit o crèdit mitjançant un sistema de TPV Virtual.

2. Pagament mitjançant la plataforma de pagaments.

3. Pagament mitjançant transferència bancària a un compte bancari de la sucursal 

En determinats casos i per prevenir possibles fraus Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL es reserva la possibilitat de sol·licitar una forma de pagament concreta en cas que no s'acrediti fefaentment la identitat del comprador 

Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL en cap moment no té accés, coneix o emmagatzema dades bancàries dels Usuaris durant la realització de les operacions de pagament, excepte transferència que aporta el propi client i sempre es tractarà de sistemes que garanteixin la seguretat del pagament a més es reserva el dret a rebutjar o cancel·lar, prèvia comunicació a l'Usuari, sota la seva total discreció les comandes en les quals es puguin trobar (i) inexactituds o errors notoris en el producte, (ii) inexactituds o errors manifestos en la fixació de preus a a través del LLOC o (iii) alguna sospita de frau o d'haver-se aportat dades significatives falses, incomplets o inexactes per part dels usuaris i es reserva el dret de sol·licitar una còpia per email de la targeta utilitzada en la compra i document d'identitat, extracte bancari, document nacional d'identitat, passaport o documentació equivalent DNI de l'Usuari per confirmar la veracitat de les dades apo tats.

 Per procedir al pagament mitjançant transferència bancària, l'Usuari haurà de fer una transferència amb els detalls que apareixeran al correu de confirmació de comanda. S'hi indicarà el número de compte a què ha de fer la transferència, l'import i la referència que ha d'annexar per agilitzar el procés d'acceptació definitiva de la comanda. La comanda es tramitarà un cop rebuda l'import íntegre del mateix i el termini de dies de lliurament comunicat a l'usuari començarà a comptar des de la recepció en compte de l'import íntegre. La comanda realitzada mitjançant transferència bancària té una validesa de 48 hores. Qualsevol pagament realitzat després daquest termini pot estar subjecte a canvis de disponibilitat de producte o preus.

Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL no es fan responsables de si l'enviament d'una comanda a l'Usuari està sotmès a condicions i càrrecs especials sobre la importació de productes alcohòlics. És responsabilitat de l'USUARI informar-se i tramitar els documents necessaris segons la legislació al país de lliurament per a la declaració d'importació dels productes esmentats si aquest país difereix de Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL. Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL no assumirà el pagament i la tramitació d'aquests impostos sent responsable l'Usuari. En cas que l'usuari no accepti, no es realitzarà el reemborsament de la comanda.

 14. DESPESES D'ENVIAMENT I LLIURAMENT.

 Les despeses d'enviament de les comandes seran assumides per l'usuari, llevat que s'indiqui expressament el contrari.

Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL informarà el client dels terminis de lliurament estimats de la comanda en el procés de compra. Els terminis de lliurament indicats a la comanda són només una estimació i es refereixen a dies laborables, es gestionarà la comanda realitzada per l'Usuari en un termini de 48 hores laborables a partir de la data de pagament d'aquesta, excepte en alguns casos puntuals a els podrien dies addicionals per a la preparació de la comanda.

Els lliuraments es realitzen en dies laborables (de dilluns a divendres) i en horari comercial (de 9h a 19h) a l'adreça indicada per l'Usuari, sempre que el domicili consti inclòs a les àrees de repartiment incloses a la Plataforma ,no es acceptaran apartats de correus. Malauradament, no s'ofereixen lliuraments en caps de setmana, festius o fora d'horari comercial.

Sempre fem servir empreses de transport fiables i segures i tots els enviaments van embalats en caixes dissenyades per al transport.

En cas que el transportista intentés lliurar-li el paquet i no hi hagués ningú per rebre'l, li deixarà una nota fent constar l'intent de lliurament. 

És obligació de l'usuari posar-se en contacte amb el transportista i concertar una nova cita

Correspon a l'Usuari comprovar la comanda en el moment del lliurament i dur a terme en aquell moment totes les reclamacions que estimi justificades com ara trencaments de productes o manca de les mateixes. En cas que l'Usuari no indiqui al transportista en el moment del lliurament i al document pertinent (albarà de lliurament) qualsevol anomalia amb la comanda rebuda (trencaments, manca de mercaderia, productes erronis) , Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL no es faran responsables de les reclamacions ni dels costos derivats d'una reclamació posterior. Es podrà sol·licitar davant de qualsevol reclamació de l'Usuari per una incidència en el lliurament, fotografies que confirmin aquesta reclamació.

 Destileries i Cellers Jordi Perelló SL no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l'Usuari a aquest efecte, així com en el supòsit que el lliurament no es pugui efectuar per causes alienes a l'empresa d'enviaments assignada a aquest efecte, com ho és l'absència del destinatari.

Es lliurarà la comanda en el termini més breu possible i, en tot cas, sempre abans de trenta (30) dies naturals a partir de la data de confirmació de comanda.

El client haurà de tenir en compte que els terminis de lliurament, la qualitat del servei, el punt de lliurament i el cost, és realitzat per operadors de transport i no per la Botiga Online. 

 Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL no assumeix cap responsabilitat per les conseqüències de possibles retards en l'enviament.

 RECOLLIDA

 El client tindrà l'opció de realitzar la recollida de la seva comanda sense cap cost al nostre magatzem situat a :

C/ Mar mediterrània, 48 

07180 Santa Ponça, 

Mallorca, Balears, Espanya 

e-mail: ventasonline@trescaires.com

Telèfon: 971699017

Horari: De dilluns a divendres de 8:30 ha 15:30 h 

Per a la recollida haurà de portar el justificant de compra i la documentació acreditativa del titular de la comanda. En el cas que el titular no pogués personar-se, podria autoritzar un tercer amb la corresponent autorització, comprovant de compra i fotocòpia del titular

15. CANCEL·LACIONS I DEVOLUCIONS

 L'Usuari té dret a la cancel·lació de la comanda realitzada sense cap cost fins al moment en què l'enviament o la recollida es fa efectiva. Un cop la comanda es posa a disposició de la companyia de transport o bé, l'Usuari ha recollit la comanda en un dels punts de recollida establerts, la reclamació per part de l'Usuari es considerarà una devolució.

L'Usuari pot fer la devolució fins a 14 dies naturals a partir de la recepció del producte mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a ventasonline@trescaires.com indicant el nombre de comanda i els productes a tornar, segons les especificacions següents:

1. No es pot exercir el dret de devolució quan hi hagi indicis que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades.

2. És obligatori tornar els productes protegits correctament, en el seu embalatge original, en perfecte estat per a la venda posterior.

3. No es pot acceptar cap paquet que no tingui algun dels elements d'identificació del remitent (nom, cognoms, adreça, número de comanda).

4. La devolució dels productes sol·licitats donarà lloc al reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades per lusuari.

5. Les despeses d'enviament són a càrrec del client, així com les de devolució. D'aquest cas queden excloses aquelles devolucions que es derivin d'un error nostre o d'algun defecte del producte. En aquest cas, Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL es compromet a canviar el producte defectuós per un altre d'igual o es reintegrarà l'import. També es farà càrrec de les despeses de devolució i posterior tramesa.

 Després de la comprovació del bon estat dels productes, es reemborsarà l'import corresponent a les unitats retornades en un termini màxim de 10 dies naturals utilitzant el mateix mitjà de pagament que l'usuari va utilitzar per a la compra inicial. 

No hi ha cap desistiment en els supòsits que preveu l'article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa de consumidors i usuaris. De manera enumerativa però no limitativa no hi ha cap devolució en el cas de productes personalitzats ni peribles sense perjudici de l'anterior, en cas de dubte, el Client podrà adreçar-se a Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL amb caràcter previ.

 En cas que en algun moment es produís algun error tipogràfic, de preu, aliè en tot moment a la voluntat de Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL, es procediria immediatament a la seva correcció. Si hi ha un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun Client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, se li comunicarà al Client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva. 

Els continguts de la pàgina web podrien, de vegades, mostrar informació provisional sobre alguns productes. En cas que la informació facilitada no correspongui a les característiques del producte el Client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva. 

 16. GARANTIA DE PRODUCTE

Els productes comercialitzats a través del Lloc Web compten amb les garanties ofertes pels productors dels mateixos. En les incidències que justifiquin l'ús de la garantia, s'optarà per la substitució de l'article, rebaixa en el preu de l'article o devolució de l'import de l'article afectat. En cap cas, les gestions realitzades no comportaran un cost addicional per a l'Usuari.

La incidència haurà de ser remesa mitjançant un correu electrònic a ventasonline@trescaires.com en un termini d'un mes després de la recepció de la comanda, on Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL es reserva el dret de sol·licitar a l'Usuari imatges o fotografies de els productes afectats per a la realització de les comprovacions oportunes i poder prendre així, les mesures necessàries per resoldre la incidència.

17. PROTECCIÓ DE DADES

Per utilitzar alguns dels serveis, l'usuari ha de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. L'empresa tractarà automatitzadament aquestes dades i aplicarà les mesures de seguretat corresponents, tot això en compliment del RGPD, LOPDGDD i LSSI. L'Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l'establiment de les finalitats prèviament establertes, en les condicions definides a la Política de Privadesa.

18. COOKIES

L'empresa es reserva el dret d'utilitzar la tecnologia “cookie” a l'Espai Web, per tal de reconèixer-ho com a Usuari freqüent i personalitzar l'ús que realitzi de l'Espai Web mitjançant la preselecció del vostre idioma, o continguts més desitjats o específics.

Les galetes recopilen l'adreça IP de l'usuari i és Google el responsable del tractament d'aquesta informació.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador, per mitjà d'un servidor web, per registrar la navegació de l'usuari a l'espai web, quan l'usuari en permeti la recepció. Si ho desitgeu podeu configurar el vostre navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al vostre disc dur. Si us plau consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Gràcies a les cookies, és possible que es pugui reconèixer el navegador de l'ordinador utilitzat per l'Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l'Usuari, als perfils demogràfics dels Usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i el nombre d'entrades.

Si us plau vegeu Política de cookies

19. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts a l'Espai Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, no s'atorga cap garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts a l'Espai web, incloent-hi, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, llevat de la mesura que per llei no es puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

20. FORÇA MAJOR

L'empresa no serà responsable en tot cas d'impossibilitat de prestar servei, si aquesta és deguda a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL no és responsable de la interrupció, suspensió o finalització de la botiga en línia i no garanteix la disponibilitat contínua i permanent del servei de Botiga online. Queda exonerada d'aquesta manera de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat de la Botiga en línia. En aquests casos, farà els millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció.

21. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

El correu electrònic no serà considerat com a mitjà vàlid a l'efecte de presentació de reclamacions. Per això s'hauran d'adreçar a Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL, carrer de la Mar Mediterrània, 48 – 07180 Polígon Son Bugadelles, Santa Ponça – Mallorca – Espanya, que us indicarà en cada cas les vies a seguir.

Totes les qüestions relatives a les pàgines web de Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL es regiran per la legislació espanyola i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Palma, amb renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre.

 En cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d'Ús resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d'una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que aquestes Condicions Generals d'Ús resultin inexigibles o nul·les en conjunt. En aquests casos, l'empresa ha de modificar o substituir aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, aconsegueixi l'objectiu i la pretensió reflectits en l'estipulació original.